Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden in PDF

ALGEMENE VOORWAARDEN 2019

InZet samen in regie

KvK: 73554324
 

Artikel 1 Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven, verstaan onder:

 

Opdrachtgever:

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie InZet een Overeenkomst van Opdracht sluit.

InZet:

InZet samen in regie (“InZet’) is  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nr: 73554324

Diensten:

InZet begeleidt en adviseert ondernemingen in elke fase van het arbeidsongeschiktheidsproces (o.a. casemanagement). Ondernemingen worden deskundig begeleid in relatie tot verzuim op het gebied schadelastbeheersing, sociale wet- en regelgeving, arbeidsrecht en inkomen teneinde de regie op geldstromen van verzuim en arbeidsongeschiktheid te houden.

Offerte:

een schriftelijke en gedetailleerde aanbieding van InZet voor het leveren van Diensten.

Opdracht:

alle Diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook die InZet op basis van een Overeenkomst met Opdrachtgever verricht of dient te verrichten.

Overeenkomst:

de overeenkomst van Opdracht tussen Partijen met betrekking tot de uitvoering van een of meerdere Diensten door InZet.

Partijen:

Opdrachtgever en InZet samen.  

Voorwaarden:

deze Algemene Voorwaarden 2019

 

Artikel 2 Toepasselijkheid  

 

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Overeenkomsten door of namens InZet, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door Partijen is overeengekomen.
 3. De Overeenkomst omvat voor InZet steeds een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop - en/of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. In geval van tegenstijdigheid van het bepaalde in deze Voorwaarden en de Overeenkomst prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.


Artikel 3 Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

 1. Alle Offertes van InZet zijn vrijblijvend en hooguit 14 dagen geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Bij wijzigingen in de Offerte en/of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, zal een nieuwe schriftelijke Offerte opgesteld worden, waarbij de vorige Offerte komt te vervallen.
 3. InZet behoudt zich het recht voor Offertes zonder opgaaf van redenen in te trekken.
 4. Aanbiedingen en Offertes gelden niet automatisch voor nieuwe Opdrachten. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
 5. De op aanbiedingen, Offertes en facturen van InZet genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 6. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en InZet komt tot stand op het moment dat zij een schriftelijke Overeenkomst ondertekenen of langs digitale weg accorderen.
 7. De tussen InZet en Opdrachtgever overeengekomen duur en eventuele beëindigingdatum van een Opdracht, wordt bij het opstellen van de Opdracht schriftelijk vastgelegd.
 8. De duur van de Opdracht is vastgesteld in de verwachting, dat er geen beletselen voor InZet zijn de handelingen te verrichten.
 9. De duur van de Opdracht is niet op te vatten als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de Overeenkomst. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
   

 Artikel 4 Honorarium

 1. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen Partijen bij de totstandkoming van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 2. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, zal het honorarium met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van InZet, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Verschuldigde vergoeding/kosten zullen maandelijks in rekening worden gebracht.
 4. Indien InZet met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is InZet niettemin gerechtigd tot een jaarlijkse verhoging van dit honorarium of tarief.
 5. Tevens mag InZet het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan InZet, dat in redelijkheid niet van InZet mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. InZet zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. InZet zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 6. InZet houdt zich het recht voor om voor aanvang van de Opdracht een voorschot op de betaling te vragen.

 

 Artikel 5 Betaling

 1. Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij Partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door InZet opgegeven bankrekeningnummer.
 3. Betaalt Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is InZet gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
 4. Blijft Opdrachtgever in gebreke, dan zal InZet tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan InZet. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van InZet op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

 

Artikel 6 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. InZet voert de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. InZet biedt geen garantie voor te behalen resultaten en is daarvoor niet aansprakelijk.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft InZet het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan InZet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan InZet worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan InZet zijn verstrekt, heeft InZet het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 
 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan InZet ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.  
 5. InZet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat InZet is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor InZet kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen (bijvoorbeeld controle momenten) zal worden uitgevoerd kan InZet de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Indien door InZet of door InZet ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. Opdrachtgever vrijwaart InZet voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 7 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aan.  
 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht InZet Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.  
 3. Indien Partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft InZet daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van het honorarium tot gevolg heeft.
 4. InZet zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan InZet kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 8 Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

 1. Indien de Opdrachtgever niet nakomt, op andere wijze in verzuim is of wanneer InZet goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen welke voor hem uit een met InZet gesloten Overeenkomst mocht voortvloeien, is InZet gerechtigd de nakoming van een verbintenis met de Opdrachtgever op te schorten tot voldoening van zijn vordering plaatsvindt, indien tussen de vordering en de Opdracht voldoende samenhang bestaat om deze opschorting te rechtvaardigen. Opschorting door InZet laat onverlet de gehoudenheid van Opdrachtgever tot haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.
 2. Voorts is InZet bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Iedere tekortkoming van de Opdrachtgever in de nakoming van een van haar verbintenissen met InZet, verschaft InZet de bevoegdheid om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
 4. InZet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van Opdrachtgever en/of (haar) derden als gevolg van de opschorting of ontbinding.
 5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van InZet op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. InZet behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

 

Artikel 9 Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Beide Partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met in achtneming van een opzegtermijn van één maand.
 2. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 3. Indien de Overeenkomst tussentijds of 10 werkdagen voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft InZet recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan InZet zijn toe te rekenen.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door InZet, zal InZet in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor InZet extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 10 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop InZet geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor InZet niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. InZet heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat InZet haar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover InZet ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is InZet gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. InZet is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd. De verzekering en de voorwaarden daarvan zijn marktconform. De aansprakelijkheid van InZet en van haar vertegenwoordigers bij de Dienstverlening is beperkt tot het beloop van het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheid verzekeraars. De bedragen voor deze aansprakelijkheden zijn slechts verschuldigd op de dag van schriftelijke bevestiging door de beroepsaansprakelijkheid verzekeraars dat er uitkering volgt en is slechts opeisbaar door de Opdrachtgever op de dag van daadwerkelijke uitkering door de verzekeraars aan InZet, tenzij door de verzekeraars rechtstreeks aan de Opdrachtgever wordt uitbetaald. Een afschrift van de polis ligt ter inzage bij InZet.
 2. Indien Diensten worden verleend die niet door de aansprakelijkheidsverzekering van InZet zijn gedekt, wordt de Opdrachtgever hiervan voor de Dienstverlening op de hoogte gesteld. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van InZet beperkt tot het bedrag van het verschuldigde honorarium, en bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorarium gedeelte.
 3. Opdrachtgever vrijwaart InZet tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die InZet voor Opdrachtgever verricht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van InZet.

 

Artikel 12 Geheimhouding en Intellectueel eigendom

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, InZet gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en InZet zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is InZet niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. InZet behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door InZet verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, teksten, presentaties, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van InZet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen
 4. InZet behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Opdrachtgever vrijwaart InZet voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

 

Artikel 13 Privacy

 1. InZet behoudt en slaat persoonsgegevens en documenten van Opdrachtgever op in haar geautomatiseerde omgeving. Deze gegevens worden na beëindiging van de Overeenkomst conform de wettelijke bewaartermijn bewaard. InZet kan voor de opslag van de elektronische bestanden dataopslag faciliteiten van derden gebruiken (“hosting service providers”). InZet is niet aansprakelijk voor de schuld, ernstige nalatigheden of het met opzet of bedoeling tekortkomen van dergelijke hosting service providers of natuurlijke personen of derden die door deze hosting services providers bij de dataopslag worden ingeschakeld.
 2. De persoonsgegevens die Opdrachtgever verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor de overeengekomen dienstverlening.  Overigens bestaat altijd de mogelijkheid dat InZet genoodzaakt is om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. 
 3. Voor informatie met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens geldt de privacyverklaring zoals gepubliceerd op de website.

 

Artikel 14 Klachten

  1. Klachten met betrekking tot verrichtte Opdrachten of een betwisting  van de (de juistheid van) een factuur dienen door Opdrachtgever binnen 14 dagen na het uitvoeren van de Opdracht respectievelijk de factuurdatum schriftelijk te worden gemeld aan InZet. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat InZet in staat is hierop adequaat te reageren.  
  2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat InZet gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 
  3. Klachten of een betwisting van (de juistheid van) ene factuur schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op noch heeft Opdrachtgever het recht om tot verrekening over te gaan.
  4. Met betrekking tot privacy bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht

  1. Ingeval van geschillen, betrekking hebbende op de door Partijen ondertekende Overeenkomst of uit daarop voortbouwende Overeenkomsten, zullen Partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation.
  2. Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen der Partijen het geschil aan de rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten.
  3. Partijen wonen de eerste mediation bijeenkomst gezamenlijk bij. Daarna zijn Partijen vrij de mediation op ieder gewenst moment te beëindigen. De mediation vangt aan op het moment dat Partijen de eerste gezamenlijke mediation bijeenkomst bijwonen.
  4. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Middelburg.
  5. Op elke Overeenkomst tussen InZet en Opdrachtgever inclusief deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 Slotbepalingen

  1. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 7 januari 2019.
  2. InZet heeft het recht deze Voorwaarden gedurende de looptijd van de Overeenkomst waarop deze van toepassing zijn te wijzigen.
  3. Indien Opdrachtgever en/of InZet niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtgever en/of InZet in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
  4. Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen hun rechtskracht. Partijen zullen over de nietige of vernietigede bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen.
  5. Deze Algemene Voorwaarden liggen bij InZet op kantoor ter inzage. Gedrukte en/of digitale exemplaren van deze Algemene Voorwaarden zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.

 

* * *