Veranderingen HR 2021

Wat is belangrijk voor je personeels- en verzuimbeleid?

Minimumloon 2021

Vanaf 1 januari 2021 verdient een werknemer van 21 jaar of ouder die fulltime werkt, minimaal 1684,80 euro bruto per maand. Daarmee stijgt het minimumloon in 2021 met 0,29 procent ten opzichte van de tweede helft van 2020.

 

Uitkeringsbedragen 2021

Per 1 januari 2021 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. In deze publicatie staan de uitkeringsbedragen per januari 2021: kijk hier

 

Vereenvoudigde Wajong

Vorig jaar is het wetsvoorstel voor vereenvoudiging van de Wajong aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat de regeling minder ingewikkeld wordt en dat werken met een Wajong-uitkering loont. De studiemaatregelen zijn al per 1 september 2020 ingegaan. Per 1 januari gelden ook de regels over de hoogte van de Wajonguitkering. Hetzelfde geldt voor de verbreding van de regels voor het eindigen en herleven van het recht op Wajong.
De nieuwe regels:

  • In het algemeen houden Wajongers die werken 30 cent van iedere euro die ze verdienen. Als ze kunnen  werken is de uitkering 70% van het wettelijk minimumloon.
  • Wajongers die werken met loondispensatie houden meer dan 30 cent van iedere euro.
  • Als een Wajonger met loondispensatie meer dan 4 dagen werkt, dan is het inkomen minstens hetzelfde als het inkomen dat iemand zonder loondispensatie heeft.
  • Als een Wajonger in december 2020 en januari 2021 inkomen heeft en de nieuwe regels pakken niet gunstig uit, dan krijgt de Wajonger van UWV een garantiebedrag zodat het inkomen ongeveer hetzelfde blijft.
  • Voor Wajongers die 6 jaar aaneengesloten hebben gewerkt en daardoor bijna in aanmerking kwamen voor instroom in de voortgezette werkregeling wordt een uitzondering gemaakt. Deze groep ontvangt een garantiebedrag op basis van de voortgezette werkregeling, wat tot 100% van het WML betekent. Ook wordt er gekeken naar een mogelijkheid om de duur van de garantietermijn aan te passen indien dit nodig is als gevolg van de coronacrisis.
  • Wajongers die duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben houden 25 cent van iedere euro die ze verdienen.

 

Compensatieregeling transitievergoeding bedrijfsbeëindiging

Vanaf 1 januari 2021 kun je ook compensatie krijgen voor betaalde transitievergoedingen na bedrijfsbeëindiging door pensioen of overlijden.Om in aanmerking te komen voor deze compensatie moet je voldoen aan 3 voorwaarden:

- Je ontslaat werknemers omdat je onderneming is beëindigd vanwege pensioen of overlijden.
- Je onderneming heeft op 1 januari in het jaar van de beëindiging minder dan 25 werknemers in dienst.
- De vergoeding was verschuldigd in een periode van zes maanden voor het ontslag, of negen maanden na het ontslag.

NB: De regeling voor compensatie na bedrijfsbeëindiging door ziekte van jou als werkgever is  voorlopig uitgesteld.

 

Adequate pensioenregeling payrollwerknemers

Vanaf 1 januari 2021 vallen payrollwerknemers niet meer onder verplichtstelling van de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). De payrollwerkgever is verplicht tijdig te zorgen voor een andere, ‘adequate pensioenregeling’. Dit vloeit voort uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die op 1 januari 2020 van kracht is geworden. Hierin is vastgelegd dat payrollwerknemers vanaf 1 januari 2021 recht hebben op een ‘adequaat pensioen’. Gevolg hiervan is dat payrollwerknemers vanaf 1 januari 2021 niet meer onder de verplichtstelling van StiPP vallen.

Payrollwerknemers bouwen dus vanaf het nieuwe jaar geen pensioen meer op bij StiPP. Omdat de deelname bij het pensioenfonds StiPP eindigt per 1 januari a.s. is de payrollwerkgever wettelijk verplicht bij een andere pensioenuitvoerder een ‘adequate pensioenregeling’ te regelen voor zijn payrollwerknemers.

 

Het wordt makkelijker om eerder te stoppen met werken

Het wordt voor werknemers makkelijker om eerder te stoppen met werken. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel van minister Koolmees, waarin dat is geregeld. Het voorstel is een uitwerking van het pensioenakkoord. Op grond van de wet kun je als werkgever afspraken maken met oudere werknemers, om hun maximaal 3 jaar voor hun AOW-leeftijd een uitkering aan te bieden ter hoogte van de AOW. Je hoeft daar dan geen heffing over te betalen. Het komt er in de praktijk op neer dat jij aan je werknemers AOW uitbetaalt.

De werknemers kunnen het bedrag zelf aanvullen, bijvoorbeeld met spaargeld of door hun aanvullend pensioen eerder te laten ingaan. Het kabinet wil hiermee naar eigen zeggen tegemoet komen aan de zorgen van werknemers die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de de AOW-leeftijd.

Zware beroepen

Er komt ook een subsidieregeling voor uitkeringen aan werknemers in zware beroepen. Sectoren kunnen dan zelf aangeven voor welke specifieke groepen doorwerken tot de AOW-leeftijd te zwaar is. De overheid bepaalt dus niet zelf wat zwaar werk is.

Onderdeel van de wet is verder dat werknemers bij hun pensionering maximaal tien procent van de waarde van het opgebouwde pensioen als bedrag ineens kunnen opnemen. De rest van de uitkering gaat dan evenredig omlaag. Omdat volgens Sociale Zaken dit deel van de wet erg ingewikkeld is voor pensioenuitvoerders, gaat dit onderdeel pas in 2023 in.

VOORGENOMEN WIJZIGINGEN

Loondoorbetaling werkende AOW’er terug naar zes weken

Als je medewerker ná AOW ziek wordt, dan hoef je geen 104 weken door te betalen, maar 13 weken. Er is echter een voornemen van het ministerie van SZW om hier een wijziging in aan te brengen. Het voornemen is om per 1 april 2021 de volgende termijnen terug te brengen van 13 weken naar 6 weken:
- periode van loondoorbetaling bij ziekte
- ZW-uitkering voor AOW-gerechtigden in een fictieve dienstbetrekking
- ZW-uitkering van wie de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de eerste dag van ongeschiktheid
- opzegverbod bij ziekte
- de re-integratieplicht bij ziekte

De opzegtermijn van AOW-gerechtigden blijft één maand en de verruimde ketenregeling inhoudende dat er schriftelijk 6 contracten in 4 jaar mogen worden aangegaan blijft ook gehandhaafd.

Stijging AOW-leeftijd
De sociale partners hebben in het pensioenakkoord van 5 juni 2019 afgesproken dat in 2020 en 2021 de AOW-leeftijd op het niveau van 2019 blijft, te weten 66 jaar en vier maanden.  Vanaf 2022 gaat de AOW-leeftijd in stappen naar 67 jaar in 2024. De koppeling tussen de AOW-leeftijd en de stijging van de levensverwachting verandert volgens deze afspraken in 2025: één jaar langer leven betekent acht maanden later AOW.

- Vanwege uitvoeringsproblemen is dit besluit uitgesteld en blijft de termijn voorlopig 13 weken -

 

Duurzame Inzetbaarheid

Het kabinet zet vol in op duurzame inzetbaarheid met de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden. Samenwerkingsverbanden van sociale partners in sectoren kunnen vanaf juni 2021 subsidieaanvragen voor activiteitenplannen indienen. Het kabinet stelt voor de MDI&EU €1 miljard beschikbaar voor de periode 2021 tot en met 2025.

 

Wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

In 2020 is het wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA ingediend. In dit wetsvoorstel staan 3 voorgenomen wijzigingen:

1. Compensatie kleine werkgevers voor het niet terugbrengen van de loondoorbetalingsperiode van 2 naar 1 jaar 

Kleine werkgevers worden gecompenseerd voor het niet terugbrengen van de loondoorbetalingsperiode van 2 naar 1 jaar. De bedoeling was dat de Aof-premie met € 1.200 per jaar te verminderen. Omdat is gebleken dat dit voorstel lastig uitvoerbaar is verandert er in 2021 nog niets voor kleine werkgevers. Wel is er de komende jaren een totale lastenverlichting toegezegd van € 450 miljoen voor kleine werkgevers, waarvan € 300 mln in 2022 en € 150 mln in 2023.

Je bent in 2021 een kleine werkgever wanneer je premieplichtig loon in 2019 gelijk of minder is dan  €346.000.

- De financiële tegemoetkoming van € 1.200 per jaar gaat niet door. Het bedrag van € 450 miljoen wordt gereserveerd voor kleine werkgevers die daarvoor in 2022 en 2023 extra premiekorting krijgen bovenop de geldende gedifferentieerde Aof-premie -

 

2. Advies bedrijfsarts leidend bij de RIV-toets

Het oordeel van de bedrijfsarts wordt leidend bij de RIV-toets door UWV. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk. Je loopt hiermee niet meer tegen loonsancties aan als gevolg van een medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts. De beoogde ingangsdatum van deze wetswijziging is 1 september 2021.

- Apart wetsvoorstel is uitgewerkt maar is controversieel verklaard -  invoeringsdatum per 1 september 2021 lijkt niet meer haalbaar -

 

3. Meer zekerheid WIA-gerechtigden

Het wetsvoorstel ‘maatregelen loondoorbetaling ziekte en arbeidsongeschiktheid’ regelt dat WIA-gerechtigden de eerste 5 jaar meer zekerheid krijgen over het behoud van hun WIA-uitkering als zij meer gaan werken. Als ze meer gaan verdienen dan hun resterende verdiencapaciteit, is dat geen reden om binnen de eerste vijf uitkeringsjaren het WIA-recht aan te passen. Het UWV voert dus geen praktische schatting uit. Hiermee worden drempels weggenomen om het werk te hervatten.

- Het is nog niet bekend wanneer deze maatregel in werking treedt -

Meer blogs

UWV wg evenement

UWV online werkgeversmiddag

UWV Online werkgeversmiddag 19-11-2020

verzuim en vakantiedagen

Verzuim en vakantiedagen

Verzuim en vakantiedagen // Hoe zit het ook alweer?

Je zult het afgelopen jaar vast wel gemerkt hebben; werknemers melden zich sneller ziek. Dat is niet gek; waar we normaal gezien nog gewoon naar kantoor gingen als we een verkoudheid voelden opkomen, wordt er nu verwacht dat we thuis blijven. En niet iedereen kan zijn werk thuis uitvoeren. Hoe ga je hiermee om? Zeker met de vakantieperiode in het vooruitzicht.

Compensatie Transitievergoeding

Compensatie Transitievergoeding

Regeling Compensatie Transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid, vanaf vandaag aan te vragen via de site van het UWV